เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
MOIT 5 1.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.2 สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.1 บันทึก สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 5 3.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน กย.66 .pdf 2566
MOIT 5 3.2 สขร.1 เดือน กย.66 .pdf 2566
MOIT 5 3.1 บันทึก สขร.1 เดือน กย.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน สค.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.2 สขร.1 เดือน สค.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.1 บันทึก สขร.1 เดือน สค.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อไตรมาส 4-66 .pdf 2566
MOIT 2 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 4-66 .pdf 2566
MOIT 2 10. รายงานผลของแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4-66 .pdf 2566
MOIT 4 3. ขึ้นเว็บรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินการ 4-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.2 รายงานผลงบดำเนินงาน 4-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.1 รายงานผลงงบลงทุน 4-66 .pdf 2566
MOIT 4 1.บันทึกรายงานผลจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินการ 4-66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.3 สขร.1 เดือน กย.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.2 สขร.1 เดือน สค.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.1 สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 11 7.4 เผยแพร่เว็บ (สรุปโครงการ) .pdf 2566
MOIT 11 7.3 เผยแพร่เว็บ (ร่วมดำเนินการ) .pdf 2566
MOIT 11 7.2 ผยแพร่เว็บ (ร่วมวางแผน) .pdf 2566
MOIT 11 6.3 บันทึกข้อความ (รายงานประชุมสรุปโครงการ) .pdf 2566
MOIT 11 6.2.บันทึกข้อความ (รายงานประชุมร่วมดำเนินการ 2 กิจกรรม1) .pdf 2566
MOIT 11 5.3 ภาพกิจกรรม (สรุปโครงการ) .pdf 2566
MOIT 11 5.2 ภาพกิจกรรมร่วมดำเนินการ 2 กิจกรรม .pdf 2566
MOIT 11 4. รายงานการประชุม (สรุปโครงการ) .pdf 2566
MOIT 11 3. รายงานการประชุมร่วมดำเนินการ 2 กิจกรรม .pdf 2566
MOIT 12 3. ขึ้นเว็บสรุปผลการติดตามมาตรการป้องกันรับสินบน 4-66 .pdf 2566
MOIT 12 2. รายงานติดตามมาตรการป้องกันรับสินบน 4-66 .pdf 2566
MOIT 12 1. บันทึกรายงานผลมาตรการป้องกันรับสินบน 4-66 .pdf 2566
MOIT 2 17.รายงานผลร้องเรียนทุจริต 4-66 .pdf 2566
MOIT 2 16. รายงานผลร้องเรียนบริการ 4-66 .pdf 2566
MOIT 10 3. ขึ้นเว็บร้องเรียนไตรมาส 4-66 .pdf 2566
MOIT 10 2.2 ร้องเรียนทุจริต 4-66 .pdf 2566
MOIT 10 2.1 ร้องเรียนบริการ 4-66 .pdf 2566
MOIT 10 1. บันทึกร้องเรียนไตรมาส 4-66 .pdf 2566
MOIT 17 3. ขึ้นเว็บรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 17 2.รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 17 1. บันทึกรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง 66 .pdf 2566
MOIT 19 3. ขึ้นเว็บเรี่ยไร 4-66 .pdf 2566
MOIT 19 4. รับของขวัญตั้งแต่ 3,000 ส.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 3. รับของขวัญไม่เกิน 3,000 ส.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 2. หน่วยงานมีส่วนร่วมเรี่ยไร ส.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 1.หน่วยงานเรี่ยไร ส.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 1. บันทึกเรี่ยไร 4-66 .pdf 2566
MOIT 22 3. ขึ้นเว็บรายงานผลล่วงละเมิดทางเพศ 66 .pdf 2566
MOIT 22 2. รายงานผลล่วงละเมิด 4-66 .pdf 2566
MOIT 22 1. บันทึกรายงานผลล่วงละเมิดทางเพศ 66 .pdf 2566
MOIT 16 รายงานจริยธรรมกระทรวง 2-66 .pdf 2566
MOIT 16 ขึ้นเว็บรายงานผลจริยธรรม+ทุจริต 4-66 .pdf 2566
MOIT 16 รายงานผลทุจริต 2-66 .pdf 2566
MOIT 16 รายงานผลจริยธรรม 4-66 .pdf 2566
MOIT 16 บันทึกรายงานผลจริยธรรม+ทุจริต 4-66 .pdf 2566
MOIT 5 1.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.2 สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.1 บันทึก สขร.1 เดือน กค.66 .pdf 2566
nanaphas 8.2 คู่มือรถเรียกพยาบาล .pdf 2566
nanaphas 8.3บันทึกข้อความกำหนดคุณลักษณะรถพยาบาล .pdf 2566
nanaphas 8.3 รถพยาบาลที่ได้มารถฐานตามกฏหมายกำหนด .pdf 2566
อื่น แผนบำรุงรักษา66 .pdf 2566
MOIT 13 3. ขึ้นเว็บรายงานจริยธรรมยา 66 .pdf 2566
MOIT 13 2. รายงานจริยธรรมยา 66 .pdf 2566
MOIT 13 1. บันทึกรายงานจริยธรรมยา 66 .pdf 2566
MOIT 13 moit13.1 .pdf 2566
MOIT 13 moit13 .pdf 2566
MOIT 13 3. ภาพถ่ายติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่จริยธรรมเบิกจ่ายยา 2566 .pdf 2566
MOIT 6 1.1 บันทึกนโยบายบุคคล 66(ใหม่) .pdf 2566
MOIT 6 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3-66 .pdf 2566
MOIT 6 1.1 บันทึกนโยบายบุคคล66 (ใหม่) .pdf 2566
MOIT 6 1.3 ขึ้นเว็บนโยบายบุคคล66(ใหม่) .pdf 2566
MOIT 6 1.2 นโยบายบริหารบุคคล 66 (ใหม่) .pdf 2566
MOIT 5 3.3 ขึ้นเว็บ สขร. เดือน มิย.66 .pdf 2566
MOIT 4 3.2 สขร.1 เดือน มิย.66 .pdf 2566
MOIT 4 3.1 บันทึก สขร.1 เดือน มิย.66 .pdf 2566
MOIT 4 3. ขึ้นเว็บรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินการ 3-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.2 รายงานผลงบดำเนินงาน 3-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.1 รายงานผลงงบลงทุน 3-66 .pdf 2566
MOIT 4 1.บันทึกรายงานผลจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินการ 3-66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.3 สขร.1 มิย.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.2 สขร.1 พค.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.1 สขร.1 เมย.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อไตรมาส 3-66 .pdf 2566
MOIT 2 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3-66 .pdf 2566
MOIT 2 10. รายงานผลของแผนปฏิบัติการ 3-66 .pdf 2566
MOIT 11 7.1 เผยแพร่เว็บ (อนุมัติ) .pdf 2566
MOIT 11 6.1 บันทึกข้อความ (รายงานประชุมร่วมวางแผน) .pdf 2566
MOIT 11 6.บันทึกข้อความ (รายงานประชุมร่วมวางแผน) .pdf 2566
MOIT 11 5.1 ภาพกิจกรรมประชุม(ร่วมวางแผน) .pdf 2566
MOIT 11 2.รายงานการประชุม (ร่วมวางแผน) .pdf 2566
MOIT 11 1.2 โครงการ .pdf 2566
MOIT 11 1.1 อนุมัติ .pdf 2566
MOIT 5 2.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน พค.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.2 สขร.1 เดือน พค.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.1 บันทึก สขร.1 เดือน พค.66 .pdf 2566
MOIT 5 3.1 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน เมย.66 .pdf 2566
MOIT 7 2.1 สขร.1 เดือน เมย. 2566 .pdf 2566
MOIT 7 1.1 บันทึก สขร.1 เดือน เมย.66 .pdf 2566
MOIT 7 1.3 หลักฐานภาพติดบอร์ด ดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1-66 .pdf 2566
MOIT 7 1.4 ขึ้นเว็บดีเด่น ดีมาก 1-66 .pdf 2566
MOIT 7 1.2 ประกาศดีเด่นดีมาก 1-66 .pdf 2566
MOIT 7 1.1 บันทึกดีเด่น ดีมาก 1-66 .pdf 2566
MOIT 21 3. ภาพถ่ายติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 เรื่อง66 .pdf 2566
MOIT 21 4. ภาพกิจกรรม การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 เรื่อง66 .pdf 2566
MOIT 20 1.1 บันทึก+ขึ้นเว็บ ขออนุมัติดำเนินการ 2566 .pdf 2566
MOIT 19 3. ขึ้นเว็บเรี่ยไร 66 .pdf 2566
MOIT 19 1. บันทึกเรี่ยไร 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.4 กลไกกำกับติดตามการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.3 แบบฟอร์มยืมพัสดุสิ้นเปลือง .pdf 2566
MOIT 14 3.2 ผังกระบวนการยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.1 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.5 กลไกกำกับติดตามการยืม 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.4 แบบฟอร์มยืมพัสดุคงรูป .pdf 2566
MOIT 14 2.3 ผังกระบวนการยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.2 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูปใช้นอกสถานที่ 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.1 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้ในสถานที่ 66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.3 สขร.1 เดือน มีค.66 .pdf 2566
MOIT 5 3.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน มีค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.3 บันทึก สขร.1 เดือน มีค.66 .pdf 2566
MOIT 4 2.3 สขร.1 เดือน มีค.66 .pdf 2566
MOIT 4 3. ขึ้นเว็บรายงานผลจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินการ 2-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.2 รายงานผลงบดำเนินงาน 2-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.1 รายงานผลจัดซื้องบลงทุน 2-66 .pdf 2566
MOIT 4 1.บันทึกรายงานผลจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินการ 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.2 สขร.1 เดือน กพ.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.1 สขร.1 เดือน มค.66 .pdf 2566
MOIT 2 18.3 รายงานผลของแผนจัดซื้อไตรมาส 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 11. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 17.รายงานผลร้องเรียนทุจริต 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 16. รายงานผลร้องเรียนบริการ 2-66 .pdf 2566
MOIT 2 10. รายงานผลของแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 2-66 .pdf 2566
MOIT 10 3. ขึ้นเว็บร้องเรียนไตรมาส 2-66 .pdf 2566
MOIT 10 2.2 ร้องเรียนทุจริต 2-66 .pdf 2566
MOIT 10 2.1 ร้องเรียนบริการ 2-66 .pdf 2566
MOIT 10 1. บันทึกร้องเรียนไตรมาส 2-66 .pdf 2566
MOIT 16 3.ขึ้นเว็บรายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน .pdf 2566
MOIT 16 2.รายงานผลจริยธรรม 1-66 .pdf 2566
MOIT 16 1. บันทึกรายงานผลแผนจริยธรรมรอบ 6 เดือน .pdf 2566
MOIT 16 3.ขึ้นเว็บรายงานผลทุจริต รอบ 6 เดือน .pdf 2566
MOIT 16 2. รายงานผลการกำกับติดตามทุจริต 1-66 .pdf 2566
MOIT 16 รายงานผลตามแผนป้องกันการทุจริต 1-66 .pdf 2566
MOIT 16 1. บันทึกรายงานผลแผนทุจริต รอบ 6 เดือน .pdf 2566
MOIT 19 3. ขึ้นเว็บเรี่ยไร 66 .pdf 2566
MOIT 19 4. รับของขวัญตั้งแต่ 3,000 มี.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 3. รับของขวัญไม่เกิน 3,000 มี.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 2. หน่วยงานมีส่วนร่วมเรี่ยไร มี.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 1.หน่วยงานเรี่ยไร มี.ค.66 .pdf 2566
MOIT 19 1. บันทึกเรี่ยไร 66 .pdf 2566
MOIT 5 3.2 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน กพ.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.2 สขร.1 เดือน กพ.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.2 บันทึก สขร.1 เดือน กพ.66 .pdf 2566
MOIT 18 4. ขึ้นเว็บมาตรการทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 18 3. แจ้งเวียนมาตรการทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 18 2.มาตรการป้องกันทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 18 1. บันทึกมาตรการทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 17 5. ขึ้นเว็บแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 66(ใช้) .pdf 2566
MOIT 5 3.1 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน มค.66 .pdf 2566
MOIT 5 2.1 สขร.1 เดือน มค.66 .pdf 2566
MOIT 5 1.1 บันทึก สขร.1 เดือน มค.66 .pdf 2566
MOIT 21 5. ขึ้นเว็บเจตนารมณ์ 66 .pdf 2566
MOIT 21 3. ภาพกิจกรรม การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 เรื่อง66 .pdf 2566
4. ภาพถ่ายติดบอร์ดปร 5. ขึ้นเว็บเจตนารมณ์ 66 .pdf 2566
MOIT 21 4. ภาพถ่ายติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 เรื่อง66 .pdf 2566
MOIT 21 2.3 เจตนารมณ์ล่วงละเมิด 66 .pdf 2566
MOIT 21 2.2 เจตนารมณ์จัดซื้อยา 66 .pdf 2566
MOIT 21 2.1 เจตนารมร์ทุจริตหน้าที่ 66 .pdf 2566
MOIT 21 1. บันทึกเจตนารมณ์ 66 .pdf 2566
MOIT 20 6. ขึ้นเว็บ 66 .pdf 2566
MOIT 20 5. รูปภาพอบรม66 .pdf 2566
MOIT 20 4. รายงานการอบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 20 3. บันทึกรายงานการอบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 20 2. รายชื่ออบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 20 1.2 โครงการ 2566 .pdf 2566
MOIT 20 1.1 บันทึก+ขึ้นเว็บ ขออนุมัติดำเนินการ 2566 .pdf 2566
MOIT 17 5. ขึ้นเว็บแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 17 4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยง 2566 .pdf 2566
MOIT 17 3. บันทึกรับทราบแผนบริหารความเสี่ยง 66 .pdf 2566
MOIT 17 2. รายงานการประชุม คกก.ความเสี่ยง 1-66 .pdf 2566
MOIT 17 1. บันทึกจัดประชุมความเสี่ยง 66 .pdf 2566
MOIT 8 6. ขึ้นเว็บ 66 .pdf 2566
MOIT 8 5. รูปภาพอบรม66 .pdf 2566
MOIT 8 4. รายงานการอบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 8 3. บันทึกรายงานการอบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 8 2. รายชื่ออบรม 2566 .pdf 2566
MOIT 8 1.2 โครงการ 2566 .pdf 2566
MOIT 8 1.1 บันทึก+ขึ้นเว็บ ขออนุมัติดำเนินการ 2566 .pdf 2566
MOIT 22 3. บันทึกแจ้งเวียน+ขึ้นเว็บล่วงละเมิด 66 .pdf 2566
MOIT 22 2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน .pdf 2566
MOIT 22 1. บันทึก+ขึ้นเว็บ ล่วงละเมิด 66 .pdf 2566
MOIT 14 5. ขึ้นเว็บยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.4 กลไกกำกับติดตามการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.3 แบบฟอร์มยืมพัสดุสิ้นเปลือง .pdf 2566
MOIT 14 3.2 ผังกระบวนการยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 3.1 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.5 กลไกกำกับติดตามการยืม 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.4 แบบฟอร์มยืมพัสดุคงรูป .pdf 2566
MOIT 14 2.3 ผังกระบวนการยืมพัสดุ 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.2 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูปใช้นอกสถานที่ 66 .pdf 2566
MOIT 14 2.1 แนวปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูป ใช้ในสถานที่ 66 .pdf 2566
MOIT 14 1.บันทึกยืมพัสดุ 2 แบบ .pdf 2566
MOIT 12 4. ขึ้นเว็บ สินบน 2566 .pdf 2566
MOIT 12 3. แจ้งเวียนมาตรการสินบน 66 .pdf 2566
MOIT 12 2.4 มาตรการทุจริตและผิดวินัย 2566 .pdf 2566
MOIT 12 2.3 มาตรการสินบนเงินบริจาค 2566 .pdf 2566
MOIT 12 2.2 มาตรการรับสินบนจัดซื้อจัดจ้าง 2566 .pdf 2566
MOIT 12 2.1 เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญ 2566 .pdf 2566
MOIT 12 1.บันทึกประกาศมาตรการสินบน 2566 .pdf 2566
MOIT 15 3. ขึ้นเว็บแผนทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 15 2. แผนทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 15 1. บันทึกแผนทุจริต 66 .pdf 2566
MOIT 6 1.3 ขึ้นเว็บนโยบายบริหารงานบุคคล 2566 .pdf 2566
MOIT 6 1.2 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ. 2566 .pdf 2566
MOIT 6 1.1 บันทึกนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 .pdf 2566
MOIT 7 4.ภาพถ่ายติดบอร์ด ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ดีเด่น ดีมาก 2-65 ใช้ .pdf 2566
MOIT 6 2.3 ขึ้นเว็บแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 .pdf 2566
MOIT 6 2.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 .pdf 2566
MOIT 6 2.1 บันทึกแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 .pdf 2566
MOIT 2 13. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-1-12 .pdf 2566
MOIT 2 12. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่-1-11 .pdf 2566
MOIT 9 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-+ขึ้นเว็บ 66 ใช้ .pdf 2566
MOIT 9 1. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่+ขึ้นเว็บ 66 ใช้ .pdf 2566
MOIT 9 4. บันทึก+ขึ้นเว็บ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล66 .pdf 2566
MOIT 9 3. รูปช่องทางเสนอแนะ+ร้องเรียน 66 .pdf 2566
MOIT 9 2. คู่มือร้องเรียนทุจริต+ขึ้นเว็บ 66 .pdf 2566
MOIT 9 1. คู่มือร้องเรียนบริการ+ขึ้นเว็บ 66 .pdf 2566
MOIT 2 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ใช้ .pdf 2566
MOIT 3 1. บันทึกวิเคราะห์ผลจัดซื้อ 65 ใช้ .pdf 2566
MOIT 4 3.1 แจ้งเวียนประกาศตรวจสอบบุคลากร 65 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.2 แผนงบลงทุน(ค่าเสื่อม)2566 .pdf 2566
MOIT 2 1.2 นโยบายผู้บริหาร 2556 .jpg 2566
MOIT 2 18.5.3 สขร.1 เดือน ธค.65 .pdf 2566
MOIT 2 18.5.2 สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 7 4.ขึ้นเว็บดีเด่นดีมาก2-65 .pdf 2566
MOIT 7 3. ภาพถ่ายติดบอร์ด ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ดีเด่น ดีมาก 2-65 .pdf 2566
MOIT 7 2. ประกาศดีเด่นดีมาก 2-65 .pdf 2566
MOIT 7 1. บันทึกดีเด่นดีมาก 2-65 .pdf 2566
MOIT 5 3.3 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน ธค.65 .pdf 2566
MOIT 5 1.3 บันทึก สขร.1 เดือน ธค.65 .pdf 2566
MOIT 4 2.3 ขึ้นเว็บรายงานผลงบลงทุน+ดำเนินงาน 1-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.2.2 รายงานผลจัดซื้องบดำเนินงาน 1-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.2.1 รายงานผลของแผนจัดซื้องบลงทุนไตรมาส1-66 .pdf 2566
MOIT 4 2.1 รายงานผลแผนจัดซื้องบลงทุน+ดำเนินงาน 1-66 .pdf 2566
MOIT 4 1.5 ขึ้นเว็บแผนจัดซื้อทุกแผน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.1 บันทึกแผนจัดซื้อทุกแผน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.1 รวมแผนจัดซื้องบดำเนินการ66 ทุกแผน .pdf 2566
MOIT 2 19. บันทึก+ขึ้นเว็บขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 66 .ใหม่ .pdf 2566
MOIT 2 สขร.1 เดทอน ธค.65 .pdf 2566
MOIT 2 สชร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 2 18.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1-66 .pdf 2566
MOIT 2 19. บันทึก+ขึ้นเว็บขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 66 .pdf 2566
MOIT 2 11.1 รายงานผลแผนงบประมาณ 1-66 .pdf 2566
MOIT 2 10. รายงานผลแผนปฏิบัติการไตรมาส 1-66 .pdf 2566
MOIT 5 3.2 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 5 2.2 สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 5 1.2 บันทึก สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.1 รวมแผนจัดซื้องบดำเนินการ66 ทุกแผน .pdf 2566
MOIT 2 แผนจัดซื้อ ว.ทั่วไป .pdf 2566
MOIT 4 3.3 ขึ้นเว็บตรวจสอบบุคลากร66 .pdf 2566
MOIT 4 3.1 บันทึกตรวจสอบบุคลากร66 .pdf 2566
MOIT 5 3. ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 5 2. สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 5 1. บันทึก สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 4 3.2 ประกาศตรวจสอบ .pdf 2566
MOIT 4 1.3.1 แผนจัดซื้องบดำเนินการ 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.5 ขึ้นเว็บแผนจัดซื้องบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิด-ปลดประกาศ 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.2 แผนจัดซื้องบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.1 บันทึกประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 3 3. ขึ้นเว็บวิเคราะห์ผลจัดซื้อ 65 .pdf 2566
MOIT 3 2. รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อ 65 .pdf 2566
MOIT 3 1. บันทึกวิเคราะห์ผลจัดซื้อ65 .pdf 2566
MOIT 2 18.4 แบบตรวจสอบ และแสดงความบริสุทธิ์ใจ .pdf 2566
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการ 66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5 สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 2 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 .pdf 2566
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรม ขรก.ปี 2564 .PDF 2566
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 .PDF 2566
MOIT 2 18.2.1 แผนจัดซื้อยา วมย. ว.ทันต ว.วิทย์ 66 .pdf 2566
MOIT 2 15. คู่มือบริการประชาชน ขั้นตอนบริการ .pdf 2566
MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภาระกิจ .pdf 2566
MOIT 2 13. คู่มือร้องเรียนทุจริต .pdf 2566
MOIT 2 12. คู่มือร้องเรียน จนท. .pdf 2566
MOIT 2 11. แผนงบประมาณ66 .pdf 2566
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน .pdf 2566
MOIT 2 7. ยุทธศาสตร์ประเทศ .pdf 2566
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจ .pdf 2566
MOIT 12 1.4 หน้าที่และอำนาจ .pdf 2566
MOIT 1 2.3 ขึ้นเว็บรายงานผลเผยแพร่ .pdf 2566
MOIT 1 2.2 รายงานผลเผยแพร่65 .pdf 2566
MOIT 1 2.1 รายงานผลเผยแพร่65 .pdf 2566
MOIT 1 1.4 ขึ้นเว็บคำสั่ง/กรอบแนวทาง .pdf 2566
MOIT 1 1.3 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2566
MOIT 1 1.2 คำสั่ง คกก.เผยแพร่ข้อมูล .pdf 2566
MOIT 1 1.1 บันทึกคำสั่ง/ประกาศ .pdf 2566
MOIT 1.1 บันทึกคำสั่ง/ประกาศ .pdf 2566
MOIT 15 3. ขึ้นเว็บแผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 2. แผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 1.บันทึกแผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 คำสั่งชมรมจริยธรรม 66 .pdf 2566
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด