เอกสาร ITA รพ.หนองมะโมง

กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ
MOIT 5 3.2 ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 5 2.2 สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 5 1.2 บันทึก สขร.1 เดือน พย.65 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.1 รวมแผนจัดซื้องบดำเนินการ66 ทุกแผน .pdf 2566
MOIT 2 แผนจัดซื้อ ว.ทั่วไป .pdf 2566
MOIT 4 3.3 ขึ้นเว็บตรวจสอบบุคลากร66 .pdf 2566
MOIT 4 3.1 บันทึกตรวจสอบบุคลากร66 .pdf 2566
MOIT 5 3. ขึ้นเว็บ สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 5 2. สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 5 1. บันทึก สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 4 3.2 ประกาศตรวจสอบ .pdf 2566
MOIT 4 1.3.1 แผนจัดซื้องบดำเนินการ 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.5 ขึ้นเว็บแผนจัดซื้องบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.4 คำสั่งปิด-ปลดประกาศ 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.3.2 แผนจัดซื้องบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 4 1.1 บันทึกประกาศเผยแพร่แผนงบลงทุน 66 .pdf 2566
MOIT 3 3. ขึ้นเว็บวิเคราะห์ผลจัดซื้อ 65 .pdf 2566
MOIT 3 2. รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อ 65 .pdf 2566
MOIT 3 1. บันทึกวิเคราะห์ผลจัดซื้อ65 .pdf 2566
MOIT 2 18.4 แบบตรวจสอบ และแสดงความบริสุทธิ์ใจ .pdf 2566
MOIT 2 9. แผนปฏิบัติการ 66 .pdf 2566
MOIT 2 18.5 สขร.1 เดือน ตค.65 .pdf 2566
MOIT 2 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 .pdf 2566
MOIT 2 4. ประมวลจริยธรรม ขรก.ปี 2564 .PDF 2566
MOIT 2 3. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 .PDF 2566
MOIT 2 18.2.1 แผนจัดซื้อยา วมย. ว.ทันต ว.วิทย์ 66 .pdf 2566
MOIT 2 15. คู่มือบริการประชาชน ขั้นตอนบริการ .pdf 2566
MOIT 2 14. คู่มือปฏิบัติงานตามภาระกิจ .pdf 2566
MOIT 2 13. คู่มือร้องเรียนทุจริต .pdf 2566
MOIT 2 12. คู่มือร้องเรียน จนท. .pdf 2566
MOIT 2 11. แผนงบประมาณ66 .pdf 2566
MOIT 2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน .pdf 2566
MOIT 2 7. ยุทธศาสตร์ประเทศ .pdf 2566
MOIT 2 1.4 หน้าที่และอำนาจ .pdf 2566
MOIT 12 1.4 หน้าที่และอำนาจ .pdf 2566
MOIT 1 2.3 ขึ้นเว็บรายงานผลเผยแพร่ .pdf 2566
MOIT 1 2.2 รายงานผลเผยแพร่65 .pdf 2566
MOIT 1 2.1 รายงานผลเผยแพร่65 .pdf 2566
MOIT 1 1.4 ขึ้นเว็บคำสั่ง/กรอบแนวทาง .pdf 2566
MOIT 1 1.3 กรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูล .pdf 2566
MOIT 1 1.2 คำสั่ง คกก.เผยแพร่ข้อมูล .pdf 2566
MOIT 1 1.1 บันทึกคำสั่ง/ประกาศ .pdf 2566
MOIT 1.1 บันทึกคำสั่ง/ประกาศ .pdf 2566
MOIT 15 3. ขึ้นเว็บแผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 2. แผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 1.บันทึกแผนจริยธรรม 66 .pdf 2566
MOIT 15 คำสั่งชมรมจริยธรรม 66 .pdf 2566
กลุ่ม ชื่อเอกสาร ชนิด ปีงบประมาณ

อัพโหลด