ITA Index 2563

ITA Index 2563

ดัชนีประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานโรงพยาบาลหนองมะโมง


 

EB ๑  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)

         ๑.๑  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๒  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          ๒.๑  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ๒.๒  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย   

          ๒.๓ กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ ๒) (ในข้อ ๒.๑-๒.๓) ดังนี้

                ๒.๓.๑  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน ๓๐ วัน ทำการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อความ วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

                          -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

                          -  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                          -  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ๒๕๖๓

                          -  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

                          -  ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

                          - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                ๒.๓.๒  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                           -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                           -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                ๒.๓.๓  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                           -  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานฯ

                           -  หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                           -  หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

                           -  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                           -  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางฯ

                                  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                                  ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

EB ๓  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

         ๓.๑  การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป

         ๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่าย วงเงิน สูงสุด

EB ๔  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

         ๔.๑  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

         ๔.๒  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

         ๔.๓  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

         ๔.๔  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓

         ๔.๕  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

         ๔.๖  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

         ๔.๗  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

         ๔.๘  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

         ๔.๙ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

         ๔.๑๐ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๑ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

         ๔.๑๒ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๓

EB ๕    หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

           ๕.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๕.๒ โครงการ

           ๕.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

           ๕.๔ ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๕.๕ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๕.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB ๖    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๖.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๖.๒ โครงการ

           ๖.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

           ๖.๕ ภาพถ่่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๖.๖ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๖.๗ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB ๗    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           ๗.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           ๗.๒ โครงการ

           ๗.๓ รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

           ๗.๔ ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

           ๗.๕ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

           ๗.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๗.๗ รายงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการ

EB ๘    หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

           ๘.๑ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ

           ๘.๒ คำสั่งข้อสั่งการมาตรการกลไกให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

           ๘.๓ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

           ๘.๔ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

           ๘.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๙    หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

            ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

                  ๙.๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน

                  ๙.๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร

                  ๙.๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน

                  ๙.๑.๔ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                  ๙.๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

                  ๙.๑.๖ ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

                  ๙.๑.๗ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

                  ๙.๑.๘ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

                  ๙.๑.๙ ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

                  ๙.๑.๑๐ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                  ๙.๑.๑๑ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

            ๙.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

            ๙.๓ แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

            ๙.๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

            ๙.๕ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ๙.๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ๙.๗ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

                  ๙.๗.๑ แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประำปีที่ผ่านมา

                  ๙.๗.๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                  ๙.๗.๓ ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

                  ๙.๗.๔ ประกาศสำนักงานปลัตกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

                  ๙.๗.๕ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.๑)

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มกราคม ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

                            -  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

                            - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร.๑) เดือน กันยายน ๒๕๖๓

            ๙.๘ มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

            ๙.๙ มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

            ๙.๑๐ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๑๐  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

           ๑๐.๑ รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓

EB ๑๑  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

           ๑๑.๑ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

EB ๑๒  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

           ๑๒.๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๑๒.๒ ผลการกำกับติดตามผลการดำนเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

           ๑๒.๓ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๓  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.๑ การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

           ๑๓.๒ ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   

           ๑๓.๓ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

           ๑๓.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

           ๑๓.๕ หนังสือแจ้งเวียน

EB ๑๔  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

           ๑๔.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และช่องทางอื่น

           ๑๔.๒ ประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รองการประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

           ๑๔.๓ ภาพปิดประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

EB ๑๕  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

           ๑๕.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์

           ๑๕.๒ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

           ๑๕.๓ ภาพถ่ายประกอบ

           ๑๕.๔ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๖  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

           ๑๖.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องราวร้องทุกข์

           ๑๖.๒ ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

           ๑๖.๓ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๖.๔ แผนผังกระบวนจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์โรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๖.๕ แบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

           ๑๖.๗ สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

           ๑๖.๘ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๑๖.๙ บันทึกข้อความรับทราบการติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง ๒ ประเภท รอบ ๑๒ เดือน และแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๗  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

           ๑๗.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลหนองมะโมงและขออนุญาตนำประกาศขึ้นเว็บไซต์

           ๑๗.๒ ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

           ๑๗.๓ หนังสือแจ้งเวียน

           ๑๗.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันรับสินบนและขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

           ๑๗.๕ แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

           ๑๗.๖ บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารและขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

EB ๑๘  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

           ๑๘.๑ บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

           ๑๘.๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

           ๑๘.๓ ภาพกิจกรรม

           ๑๘.๔ บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม

           ๑๘.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๑๙  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่       

           ๑๙.๑ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการ

           ๑๙.๒ ชมรม "STRONG" โรงพยาบาลหนองมะโมง

           ๑๙.๓ รายงานการประชุมกลุ่มจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต

           ๑๙.๔ สะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

           ๑๙.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๐  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

           ๒๐.๑ ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

           ๒๐.๒ รายการการประชุมกลุ่มจิดพอเพียงต่อต้านทุจริต

           ๒๐.๓ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๐.๔ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

           ๒๐.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๑  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   

           ๒๑.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

           ๒๑.๒ ประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

           ๒๑.๓ หนังสือแจ้งเวียน

           ๒๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

           ๒๑.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๒  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

           ๒๒.๑ หลักฐานการจัดการประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

           ๒๒.๒ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน

           ๒๒.๓ ภาพถ่ายประกอบ

           ๒๒.๔ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           ๒๒.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๓  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง    

           ๒๓.๑ แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

           ๒๓.๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                    -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อชมรมจริยธรรมของหนวยงาน

                    -  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                    -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

                    -  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

           ๒๓.๓ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           ๒๓.๔ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

           ๒๓.๕ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB ๒๔  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

             ๒๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๑.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาสที่ ๒/๖๓

                     ๒๔.๑.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                     ๒๔.๑.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             ๒๔.๒ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๒.๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                     ๒๔.๒.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                     ๒๔.๒.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

             ๒๔.๓ แผนการปฏิบัติการการปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

                     ๒๔.๓.๑ รายงานผลตามแผนการปราบปรามการทุจริต เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

                     ๒๔.๓.๒ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส ๓

                     ๒๔.๓.๓ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการของชมรมจริยธรรม ไตรมาส ๓

EB ๒๕  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๑ บันทึกข้อความลงนามประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน

           ๒๕.๒ กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

           ๒๕.๓ หลักฐานการประชุมชี้แจง

           ๒๕.๔ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

           ๒๕.๕ บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

           ๒๕.๖ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB ๒๖  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้      

           ๒๖.๑ ผังกระบวนการทำงาน

           ๒๖.๒ ภาพถ่ายประกอบ

           ๒๖.๓ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

Please publish modules in offcanvas position.