วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ เป้าประสงค์


( วิสัยทัศน์โรงพยาบาลหนองมะโมง )

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐาน HA ภายในปี 2568

 

( พันธกิจ )

1.พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย

2.พัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานครอบคลุม 4 มิติ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

3.บริหารทรัพยากรด้านสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล

4.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพ

 

( ค่านิยมร่วม )

มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ ห่วงใยสุขภาพ

 

( อัตลักษณ์ )

รับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มีวินัย

 

( เป้าประสงค์ )

ประชาชนมีสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข

  

( ค่านิยม MOPH )

 

โรงพยาบาลหนองมะโมง 190 หมู่ 1 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท